Da solo e in silenzio

Da solo e in silenzio

di Francesco Sassetto